ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่น

Veterinary Research and Development Center Upper Northeastern Region

เข้าสู่หน้าหลัก

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์วิจัยฯ มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล และให้บริการตรวจสอบ วิเคราะห์ วิจัย ด้านการวินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตว์ ครอบคลุมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ร่วมทั้งสิ้น 12 จังหวัด โดยมีโครงสร้างของศูนย์ดังนี้ งานบริหาร งานระบาดวิทยาและสารสนเทศ งานชันสูตรโรคสัตว์ งานตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จังหวัดขอนแก่น ได้ก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พุทธศักราช 2521 ตามคำสั่งของกรมปศุสัตว์ ที่ 515/2521 โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันจุดมุ่งหมายในการจัดตั้ง เพื่อปรับปรุงสุขภาพสัตว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2519 ผู้เชียวชาญเยอรมันได้เดินทางมา ศึกษาและเสนอรายละเอียดต่างๆ ในการตั้งศูนย์ฯ วันที่ 19 เมษายน 2521 รัฐบาลไทย และรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันได้ลงนามในข้อตกลงช่วยเหลือและร่วมมือกัน ในนามโครงการปรับปรุงสุขภาพสัตว์ไทยเยอรมัน ประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2522 ได้เริ่มปฏิบัติงานอย่างจริงจังในการให้บริการแก่ประชาขน โดยการทำงานร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยประจำศูนย์ฯ และคณะผู้เชียวชาญชาวเยอรมัน ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในปี พ.ศ. 2547

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักในการตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย วิจัยและวิชาการที่เป็นเลิศด้านสุขภาพสัตว์และความปลอดภัยด้านสินค้าปศุสัตว์ด้วยมาตรฐานสากลในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

พันธกิจ

“ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ และวิจัยทางห้องปฏิบัติการเกี่ยวกับโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และความปลอดภัยในสินค้าปศุสัตว์ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง”

โครงสร้าง/บริการ

งานบริหาร

ทำหน้าที่สนับสนุนการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ

กลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศ

กลุ่มระบาดวิทยา ทำหน้าที่สำรวจโรคระบาดทั่วๆ ไป รวบรวมตัวอย่างเพื่อมาตรวจสอบ ศึกษางานเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ ศึกษาด้านระบาดวิทยาเฉพาะกรณีโรคที่สำคัญทางเศรษฐกิจ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล เก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ วางแผน ทำการควบคุมโรคระบาด ..

กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์

บริการตรวจชันสูตรเพื่อประกอบการวินิจฉัย และเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และได้มาตรฐาน

กลุ่มตรวจสอบสินค้าปศุสัตว์

ทำหน้าที่บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และยาปฏิชีวนะตกค้าง” “ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่น เชื้อซัลโมเนลล่า คอลิฟอร์ม สแตปฟิโลคอคคัส เป็นต้น”

กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์

บริการตรวจชันสูตรเพื่อประกอบการวินิจฉัย และเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ โดยให้บริการตรวจชันสูตร วิเคราะห์และวินิจฉัยโรคทางห้องปฏิบัติการ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และได้มาตรฐานสากล

โดยมีเป้าหมายให้ผู้รับบริการทุกคนได้รับผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการชันสูตรโรค ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำ และได้มาตรฐาน ประกอบด้วยการชันสูตรโรคทางห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา ไวรัสวิทยา แบคทีเรียและเชื้อรา ปรสิตวิทยา พิษวิทยาและชีวเคมี อิมมูนและซีรั่มวิทยา

ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย เช่น ความปลอดภัยด้านอาหาร การเฝ้าระวังการดื้อยาในสัตว์ การเฝ้าระวังและตรวจวินิจฉัยโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เช่น โรคไข้หวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเลปโตสไปโรสิส โรคซัลโมเนลล่า เฝ้าระวังโรคต่างถิ่น เช่น โรควัวบ้า โรคนิปา รวมทั้งโรคสัตว์อื่นๆ มีผลกระทบต่อผลผลิตปศุสัตว์ และสุขอนามัยของประชาชน ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโรคที่เป็นปัญหาต่อสุขภาพสัตว์ ผลผลิตปศุสัตว์ และสุขอนามัยของประชาชน

กลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศ

“กิจกรรมกลุ่มระบาดวิทยา ศึกษา ค้นคว้า วิจัย สังเคราะห์ และพัฒนาทางระบาดวิทยา องค์ความรู้ เทคโนโลยี และภูมิปัญญาด้านระบาดวิทยาและสารสนเทศ”

“จัดระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังโรค และระบบเตือนภัยโรคสัตว์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน”

“ให้บริการคำปรึกษา วิจัย สอบสวนโรคสัตว์ทางระบาดวิทยาที่เป็นปัญหาสำคัญแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน เกษตรกรและประชาชนทั่วไป”

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

Milk

บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนมและผลิตภัณฑ์ ทางด้านกายภาพ เคมี จุลชีววิทยา และยาปฏิชีวนะตกค้าง.

Meat

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ เช่นเชื้อซัลโมเนลล่า คอลิฟอร์ม และสารต้านจุลชีพตกค้างในเนื้อสัตว์ .

Feed

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ เช่น ยาตกค้างกลุ่มไนโตฟูแรน และเตะตะไซคริน สารพิษอะฟลาทอกซินจากเชื้อรา และสารเร่งเนื้อแดงในปัสสาวะสุกร โคและกระบือ.

Enveronment

ตรวจวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางปศุสัตว์ เช่น วิเคราะห์ ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง บีโอดี ซีโอดี ทีเคเอ็น และตะกอนสารแขวนลอยในตัวอย่างน้ำทิ้ง

ถ่ายทอดเทคโนโลยี

“ศูนย์วิจัยฯ เป็นแหล่งถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้ความรู้ด้านการชันสูตรโรคสัตว์ และตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอื่นๆ มาศึกษาดูงาน อย่างต่อเนื่อง”

การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีรายการวิเคราะห์และทดสอบที่ขอการรับรองจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ตามรายการวิเคราะห์และทดสอบ

VRD-NE

“ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มุ่งมั่น พัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดยการดำเนินงานด้านการวิเคราะห์ และทดสอบโรค ด้วยวิธีการที่เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ ด้วยการทดสอบที่รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ เพี่อเป็นองค์กรหลักในการวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สืบไป”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
404 หมู่ 15 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
40260

vrd_ne@dld.go.th

043 262 050

Your message has been sent. Thank you!